PUBLICATIONS
S.No Title Language
31 Ishvari Prativigna Vivritti Vimarshani Vol. III Sanskrit
32 Janamara Vichar Sanskrit
33 Kalame Sadiq Persian
34 Kama Kala Vilasa Sanskrit
35 Kama Kanda Karma Vali Sanskrit
36 Krama Dipika Sanskrit
37 Kashmir Saivaism Sanskrit
38 Laugakshi Grhya Sutra Vol. I Sanskrit
39 Laugakshi Grhya Sutra Vol.II Sanskrit
40 Lallesh Vari Vakyani Sanskrit
41 Loka Prakasha Sanskrit
42 Mahanaaya Prakasha Sanskrit
43 Maharat Manjori Sanskrit
44 Malini Vigaya Vatikam Sanskrit
45 Malni Vigaya Tantram Sanskrit
46 Mrgindra Tantram Sanskrit
47 Nareshva Parrsha Sanskrit
48 Netra Tantram Vol. I Sanskrit
49 Netra Tantram Vol. II Sanskrit
50 PanchaStavi Tika Vol. I Sanskrit
51 Panchastavi Tika Vol. III Sanskrit
52 Paratrimsaka Tatparaya Dipika Sanskrit
53 Paratrimsika Sanskrit
54 Paratrimsike Laghvati Sanskrit
55 Parmartha Sara Sanskrit
56 Prabhavati Paradyumma Natika Sanskrit
57 Prapyashigna Hardyem Sanskrit
58 Prasada Mandanm Sanskrit
59 Qasida Guslia Persian
60 Research Biannual English